„Poznal som generálneho riaditeľa ako človeka mimoriadnych dobrých ľudských vlastností. Utvoril sa okolo neho kruh vzácnych ľudí, intelektuálne i mravne. Nezabúdal nikdy ani na ľudský rozmer najmodernejšej techniky. Preto bol veľký jeho prínos k rozvoju Slovenska.”

Kardinál Ján Chryzostom Korec

NADÁCIA JÁNA KORCA
(NJK)

Vznikla 22. 4. 2003 na pamiatku Ing. Jána Korca, ktorý bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. NJK vznikla ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. NJK bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci.

Počas svojej existencie podporila NJK vo všetkých oblastiach svojho zamerania viac než 800 projektov v hodnote viac ako 1 milón eur.

POSLANIE NADÁCIE JÁNA KORCA
Prispievať k rozvoju našej spoločnosti

„Poslanie NJK vychádza z presvedče-nia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka. Naším poslaním je prostredníctvom realizácie rôznych projektov podporovať študentov najmä technických smerov v rozvoji ich vzde-lania a získavaní praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov.

Okrem svojho hlavného zamerania má Nadácia Jána Korca záujem plniť individuálne určenú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ako aj napomáhať rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt.“

Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava   |   © 2006, Design Simopt, s.r.o.